EN
TR
menu×
Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Hisse paylarının hiç birinde, kar payı dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. 

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda da belirtecektir.

Dağıtılacak kar payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde şirket dağıtılabilir net karının Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.   

Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunları ve Esas sözleşmemizin 22. Maddesine göre Genel Kurulun yetkisi ile Yönetim Kurulunu Kar Payı avansı dağıtabilir.
×