EN
TR
menu×
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ 

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun diğer kanun ve düzenlemeleri ile kamunun aydınlatılmasının sağlanması

2. SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası kamuya açıklanır ve internet sitesinde yayınlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:
 
a. Borsa İstanbul A.Ş.’ne (“BİST”) gönderilen Özel durum açıklamaları,
b. BİST’e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
c. Şirketin kurumsal internet sitesinde (http://www.alkimkagit.com.tr) yer alan, yatırımcı ilişkiler bölümü, 
d. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
e. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) ile yapılan duyurular ve ilanlar, 
f. Diğer basın ve yayın organları aracılığı ile yapılan duyurular, ilanlar, toplantılar ve bu toplantılara ait sunum ve raporlar, 
g. Genel Kurul toplantıları,
h. Yatırımcı İlişkilerine yapılan yazılı başvurular,
i. Yatırımcı, Analistler ile yapılan toplantı ve sunum dosyaları,

4. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı ilişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir. 

Ayrıca, bu kişiler internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında yine Özel Durumlar Tebliğine uyulur.

5. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI 

Şirket Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması istenmesi halinde Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberinde yer alan esaslara uyulur.

6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari Sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine haiz olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirkülerinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak tanımlanmış kişiler “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi” olarak kabul edilir. 

7. ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerin, diğer özel durumların ve Özel Durum Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca ertelenen içsel bilgilerin de gizliliğinin sağlanmasını teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli tedbirleri alır. 

Şirket, Özel Durumlar Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller. 

İçsel bilgiler listesine dahil olanların, mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden, içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili kanuni yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

8. ŞİRKETİN KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Kamunun aktif olarak aydınlatılması amacı ile şirketin kurumsal internet sitesi (http://www.alkimkagit.com.tr) kullanılmaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler bölümünde aşağıda bilgilere yer verilmektedir.

a.) Ticaret Sicil Bilgileri
b.) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Şirket Paylarına İlişkin Bilgiler
c.) Yönetim Kurulu
d.) Esas Sözleşme
e.) İzahname
f.) Özel Durum Açıklamaları
g.) Genel Kurul
h.) Finansal Raporlar (Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları)
i.) Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
j.) Etik Kurallar
k.) Bilgilendirme Politikası
l.) Kar Dağıtım Politikası
m.) Ücretlendirme Politikası
n.) Bağış ve Yardım Politikası
o.) Basında Alkim Kağıt
p.) Toplantı Sunumları
q.) Bilgi Toplum Hizmetleri

9. FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORLARI

Finansal raporlar ve Faaliyet raporları mevzuatlara uygun olarak süreleri içerisinde BİST’ e gönderilir. Şirketin kurumsal İnternet sitesinde bulundurulur.

10. SERMAYE PİYASASI KANUNU VE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÖKÜMANLAR

Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan izahname, sirküler ve duyurular ve bunun gibi dökümanlar kamuya duyurulur, ilan edilir ve internet sitesinde bulundurulur.

11. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ VE DİĞER BASIN ORGANLARI ARACILIĞI YAPILAN İLAN VE DUYURULAR

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunları ve düzenlemeleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi çerçevesinde kamuyu aydınlatmak ile ilgili hususlar Türk Ticaret Sicil Gazetesinde, gerekli ise diğer basın ve yayın organlarında ilan edilir.

12. GENEL KURUL TOPLANTILILARI

Genel Kurul Toplantılarından önce, toplantı esnasında ve toplantıların sonrasında Sermaye Piyasaları Kanunu ve düzenlemeleri belirtildiği şekilde kamunun aydınlatılması sağlanır.

13. BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine uyarak çeşitli hususlarda görsel ve basılı yayın organlarını kullanarak Basın Açıklaması, Basın Toplantısı yapabilir bu toplantılarda kullanılan rapor, sunum ve dökümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde  bulundurulur.


×