EN
TR
menu×
Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin “L” bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması ve Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara,
- Öğretim Kurumlarına,
- Üniversitelere,
- Kamuya yararlı Derneklere,
- Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara,
- veya bu gibi kişi veya Kurumlara,

ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.
×