EN
TR
menu×
RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

AMAÇ
Alkim Kâğıt A.Ş.’nin rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin, bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulmasını ve şirket imajının korunmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM
Rüşvet ve Yolsuzlukla ile Mücadele Politikası sadece Alkim Kâğıt A.Ş. çalışanlarını değil, Alkim Kâğıt AŞ. adına hareket eden ve / veya hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

• Yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, tüm Alkim Kâğıt A.Ş. çalışanları ve iş ortakları,
• Danışmanlık, avukatlık veya müşavirlik gibi destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,
• Dış hizmet alınan alt yapımcı şirketler ve çalışanları,
• Temsilci, distribütor, acenta gibi Alkim Kâğıt A.Ş. adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar bu politikanın kapsamına girmektedir.
Bu politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda Alkim Kâğıt A.Ş.’ in bu durumdan sorumlu tutulabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Alkim Kâğıt A.Ş. bu talimat metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallara uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

TANIMLAR
Rüşvet:
Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.
Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

SORUMLULUKLAR
Tüm çalışanlara Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında eğitim verilmesi sağlanacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu;

• Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’ndan en üst seviyede Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.
• Şirket Yönetim Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar.
• Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir.
• Politika metnine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
• Konu hakkında ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.
• Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yöneticiler ve Çalışanlar:
• Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.
• Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
• Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
• Tüm Alkim Kâğıt A.Ş. çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

POLİTİKA
Alkim Kâğıt A.Ş. iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak “Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını” hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

Alkim Kâğıt A.Ş. faaliyet gösterdiği alanlarda, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Alkim Kâğıt A.Ş. bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Alkim Kâğıt A.Ş. etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilemektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir. Alkim Kâğıt A.Ş. tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; Alkim Kâğıt A.Ş. lehine dahi olsa değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır ve ilgili her adım için risk değerlendirmesi yapılmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur. Alkim Kâğıt A.Ş. devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal haklarını korur.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE KARŞILAŞILMASI VEYA ŞÜPHELENİLMESİ
Tüm Alkim Kâğıt A.Ş. çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine ve/veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.
Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir:

• Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi
• Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları
• Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük
• İhale ve satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar
• Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve Alkim Kâğıt A.Ş. için düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması
• Alkim Kâğıt A.Ş. içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Alkim Kağıt A.Ş.’nin bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması
• Özel çıkar karşılığı görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak, işyerine ait para mal veya malzemeyi zimmetine geçirmek
• İşyerine ilişkin her türlü gizlilik niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri 3.şahıs ve/veya kurumlarla paylaşmak. İşyeri tarafından kullanımına verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifreyi kullanmak.

Bu ve benzeri durumlar ile karşılaştığınızda yöneticinize bildirimde bulunmalısınız. Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikâyet etmekte tereddüt edebilirler.

Alkim Kâğıt A.Ş. yasal düzenlemelere, bu politikaya aykırı durumları ihbar eden ve şikâyette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim Kurulu tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya ihbar nedeniyle- kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse- herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır.

AYKIRI DAVRANIŞ VE TUTUMLARA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR

Alkim Kâğıt A.Ş. tüm görevlerde Alkim Kâğıt A.Ş. yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’nın ihlali durumunda Alkim Kâğıt A.Ş. içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.


×